สมาคมคนพิการ จังหวัดพังงา

กิจกรรมคนพิการ

PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา

ที่มาของชมรม


เนื่องด้วยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้พิการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยใช้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดของจังหวัดนั้น ๆ เป็นศูนย์กลาง  ให้มีได้เพียงจังหวัดละ 1 ชมรม

(ยกเว้น จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มี 2 ชมรม) โดยใช้ชื่อชมรมว่า “ชมรมส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดพังงา"

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม


เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการ และผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้พิการของสมาคมเพื่อคนพิการทางด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับทราบสิทธิต่างๆ  และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

สมาชิก


สมาชิกชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดพังงา
มีสมาชิกแรกจัดตั้งชมรม 43 คน ซึ่งมาจากบรรดา พ่อ แม่
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้พิการ จังหวัดพังงา

คณะกรรมการชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดพังงา  ชุดที่ 1

   1. นางนงลักษณ์  ธรรมทัตโต ประธานกรรมการ
   2. นางบุปผา  กัลป์ยาณพงศ์ รองประธาน
   3. นางสาวสุลาวัลย์  เพชรานันท์ เลขานุการ
   4. นางสาวธนัชพร บุญแต่ง เหรัญญิก
   5. นายโอภาส  ศรีเลิศชลาลัย นายทะเบียน
   6. นายอินตา  แก้วมาลา ประชาสัมพันธ์
   7. นายอัครวินท์  วีระพรกานต์ กรรมการ
   8. นายธานี  ศรีฟ้า  กรรมการ
   9. นางสุกัญญา  ชุ่มชื่น กรรมการ
   10. นายประชา  โชติรัตน์ ที่ปรึกษา
   11. นางสาวอัญชลี  เกิดปัญญา ที่ปรึกษา
   12. นายเอกมลรัตน์  จันทวงศ์ ที่ปรึกษา
   ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551

 ผลงานที่ผ่านมา


จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความพกพร่องทางด้าน
สติปัญญา 2 โครงการ
  โครงการที่ 1 อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิโอกาส
                         ของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาแก่ผู้ปกครอง
  โครงการที่ 2 อบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตร(ดิน ปัญหาโรคพืช
                         และการใช้ปุ๋ยอย่างชาญฉลาด) แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความพกพร่องทางด้าน
                         สติปัญญา 
งบประมาณ มาจากสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
จำนวน 59,800 บาท
 

 ภาพกิจกรรม

โครงการที่ 1 อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิโอกาสของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาแก่ผู้ปกครอง วันที่ 24 เมษายน 2552

 

 

โครงการที่ 2 อบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตร (ดิน ปัญหาโรคพืช และการใช้ปุ๋ยอย่างชาญฉลาด) แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความพกพร่องทางด้านสติปัญญา วันที่ 27-28 เมษายน 2552

 ชมรม ผู้ปกครองออทิสติก
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

 

LAST_UPDATED2
 
Banner