20-12-2553 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาประชุมใหญ่ สามัญ Print
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ คือ มีการเลือกตั้งคณะทำงานชุดใหม่เนื่องจาก
คณะทำงานชุดเก่าหมดวาระและมีการพูดคุยกันเรื่องทิดทางของชมรม

 

LAST_UPDATED2